Polityka prywatności

W imieniu PHOTONICA S.A. informujemy, że ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna i dbamy o prywatność wszystkich osób korzystających z naszych usług.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Państwa o kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

I. DEFINICJE

AdministratorPHOTONICA S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000869153, posiadająca numer NIP: 5252843077 oraz REGON: 387554282, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł (wpłacony w całości);
DaneInformacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji lub identyfikator internetowy;
EOGEuropejski Obszar Gospodarczy, strefa obejmujące państwa Unii Europejskiej oraz Islandię, Lichtenstein i Norwegię;
Pliki CookiesNiewielkie pliki zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Portalu;
Polityka PrywatnościNiniejszy polityka prywatności, określająca zasady przetwarzania Danych;
PortalStrona internetowa prowadzona przez Administratora, pod adresem photonica.solar;
RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
UODOUrząd Ochrony Danych Osobowych – organ nadzorczy w rozumieniu RODO;
UżytkownikOsoba fizyczna korzystająca z Portalu, w tym pozostawiająca swoje dane do kontaktu.

II. INFORMACJE PODSTAWOWE

Kontakt z Administratorem

W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych, z Administratorem można kontaktować się:

 1. elektronicznie, poprzez pocztę e-mail: gdpr@photonica.solar
 2. telefoniczne, pod numerem telefonu: +48 791 697 727
 3. korespondencyjnie, na adres siedziby Administratora.

III. PRZETWARZANIE DANYCH

Jakie Dane przetwarza Administrator?

Administrator może pozyskiwać oraz przetwarzać m.in. następujące rodzaje Danych i innych informacji, dotyczących Użytkowników:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres e-mail;
 3. numer telefonu;
 4. dane o pracodawcy lub podmiocie, z którym Użytkownik współpracuje.

W jakim celu i na jakiej podstawie Administrator przetwarza Dane?

Udostępnione przez Użytkowników Dane mogą być przetwarzane przez Administratora:

 1. w celu zainicjowania kontaktu z Użytkownikiem w związku z wyrażeniem takiej woli przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celach marketingowych realizowanych w interesie Administratora, Dane mogą być wykorzystywane w związku z promowaniem usług i produktów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo Dane będą przetwarzane?

Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, nie dłuższy jednak niż:

 1. w celach związanych z inicjowaniem kontaktu przez Użytkownika – przez okres utrzymywania kontaktu z Użytkownikiem lub do chwili cofnięcia wyrażonej zgody;
 2. w celach marketingowych – do chwili wniesienia przez Użytkownika uzasadnionego sprzeciwu wobec tej formy przetwarzania;
 3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres wynikający z właściwych przepisów;

Jakim podmiotom Administrator przekazuje Dane?

 1. Administrator może przekazać Dane podmiotom trzecim, w szczególności;
  1. właściwym organom państwowym – w zakresie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
  2. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora (tj. firmom hostingowym, dostawcom usług IT);
  3. podmiotom realizującym działania marketingowe w imieniu Administratora;
  4. innym podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu zapewnienia funkcjonowania Portalu.
 2. Na Portalu mogą być zamieszczane odnośniki (linki) prowadzące do stron zarządzanych przez podmioty trzecie, niezależne od Administratora (np. portali społecznościowych). Przetwarzanie Danych na takich stronach odbywa się na zasadach określonych przez podmioty trzecie. Administrator nie podnosi odpowiedzialności za przetwarzanie Danych przez takie podmioty trzecie.

IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR EOG

Czy Dane będą przekazywane poza EOG?

 1. Administrator może przekazywać Dane poza EOG, w tym do państw wobec których Komisja Europejska nie wydała decyzji, o której mowa w art. 45 ust. 1 RODO.
 2. Administrator podejmuje wymagane przez RODO działania w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych przetwarzanych poza EOG.

V. PROFILOWANIE

Czy Administrator będzie profilował Dane?

Użytkownicy nie podlegają profilowaniu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie będzie wykorzystywał Danych oraz innych informacji w celu zautomatyzowanego (tj. bez ingerencji człowieka) podejmowania decyzji.

VI. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Czy udostępnienie Danych jest dobrowolne?

Udostępnienie Danych jest dobrowolne i nie wynika z obowiązków ustawowych.

Modyfikacja Danych

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. uzyskania informacji na temat aktualnie przetwarzanych Danych;
  2. modyfikacji (w tym sprostowania oraz zmiany) Danych;
  3. ograniczenia zakresu przetwarzania Danych;
  4. uzyskania Danych od Administratora w celu ich przekazania innemu podmiotowi;
 2. Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii aktualnie przetwarzanych Danych. Administrator udostępnia Dane w formie elektronicznej, w powszechnie używanym formacie zapisu danych. Na wniosek, Administrator może przekazać tak zapisane dane innemu, wskazanemu podmiotowi.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie Danych

Użytkownik uprawniony jest do cofnięcia wszelkich zgód, udzielonych na przetwarzanie Danych.

Sprzeciw

Użytkownik, którego Dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO.

Usuniecie Danych

Administrator usuwa Dane, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

 1. Dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. wniesiono uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania Danych;
 4. Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. Dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

Skarga do Administratora oraz UODO

W przypadku, gdy Przetwarzanie narusza postanowienia RODO, Użytkownik może wnieść skargę do Administratora lub do organu nadzorczego – Prezesa UODO.

Realizacja uprawnień

Uprawnienia związane z przetwarzaniem Danych mogą być realizowane poprzez kontakt z Administratorem, w sposób określony w pkt. II Polityki Prywatności.

VII. PLIKI COOKIES

Pliki Cookies

 1. Portal wykorzystuje Pliki Cookies.
 2. Stosowanie Plików Cookies umożliwia zachowanie preferencji Użytkownika co do sposobu wyświetlania treści na Portalu.
 3. Pliki Cookies przechowywane są do czasu opuszczenia Portalu, wyłączenia przeglądarki internetowej lub do chwili usunięcia przez Użytkownika.
 4. Przeglądarki internetowe umożliwiają określenie szczegółowych zasad zapisywania i przechowywania Plików Cookies. Każdy Użytkownik może samodzielnie zmodyfikować ustawiania wykorzystywanej przeglądarki w celu określenia indywidulanych zasad zapisywania Plików Cookies.